Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.krupinskipompy.pl (dalej: „Serwis”) lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest KRUPIŃSCY POMPY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Przymiarki 4A, 31-764 Kraków, posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000948064 oraz NIP 6783168605 (dalej: „Administrator”).

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora, kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: KRUPIŃSCY POMPY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Przymiarki 4A, 31-764 Kraków, poczty elektronicznej pod adresem: biuro@krupinskipompy.pl oraz pod numerem telefonu: +48 12 645 56 84 oraz +48 664 081 341. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie w zakładce „Kontakt”.

 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

 4. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są przez Administratora na zasadzie pełnej dobrowolności.

 2. Serwis zbiera dane Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Klienta w Serwisie.

 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Serwisu.

 4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów Administratora, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta.

 5. Aktywność Klienta w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. Co do zasady, dane osobowe podawane dobrowolnie przez Klienta nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Klienta z Serwisu. Administrator informuje, że ze względów technicznych czasami może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu oraz w celu tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora.

 7. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Towarów lub Administratora, w tym na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu poprzez sms/mms. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.

 8. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

 9. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

 10. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

 11. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

 12. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych, będą przetwarzane przez maksymalny okres 6 lat od zakończenia umowy.

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH 

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

 • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);

 • adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

 • prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);

 • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);

 • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 1. Klient podaje następujące dane osobowe:

 1. w trakcie korzystania z Serwisu: informacje na temat preferowanych Produktów,

 2. w trakcie kontaktu z Serwisem i Administratorem: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu kontaktowania się z Klientem, ewentualnego przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.

 1. Klient może również nie podawać wyżej wymienionych danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie skontaktować się z Klientem, przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy.

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celach:

 1. bieżącego kontaktu z Klientem,

 2. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. analitycznych, statystycznych, optymalizacyjnych, usprawniających– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,

 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw,

 5. realizacji działań marketingowych własnych Produktów (w formie tradycyjnej),

 6. marketingu bezpośredniego Produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Klientom informacji o usługach Administratora, przedstawienia przez ofert dopasowanych do potrzeb i oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora,

 7. za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail lub numer telefonu) informacji handlowych dotyczących Towarów lub Administratora oraz poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:

 1. pracownicy, współpracownicy Administratora,

 2. podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,

 3. w przypadku zamówienia Towarów przez Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską – wybrani przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, wyłącznie w celu należytej realizacji zamówienia,

 4. firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych.

 1. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną.

 

4. PRAWA KLIENTÓW 

 1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

 • dostępu do danych,

 • sprostowania danych,

 • usunięcia danych,

 • ograniczenia przetwarzania danych,

 • przenoszenia danych,

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@krupinskipompy.pl, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 12 645 56 84 lub +48 664 081 341 lub przesyłką poleconą na adres siedziby Administratora.

 2. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane celów wskazanych przez Klienta. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku na adres biuro@krupinskipompy.pl.

 3. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@krupinskipompy.pl.

5. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki.

 2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

 3. Gdy Klient kontaktuje się w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

6. ZABEZPIECZENIA 

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 3. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 5. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

 • szyfrowanie danych osobowych,

 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

7. PLIKI COOKIES

 1. W celu uczynienia Serwisu bardziej atrakcyjnym dla Klienta, Administrator posługuje się plikami „cookies”. Plik cookie to niewielki plik, zawierający łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera Klienta podczas korzystania z Serwisu. Informacje zbierane automatycznie przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Administratora do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klienta z Serwisu. Dzięki plikowi cookie, przeglądarka Klienta może zostać rozpoznana przez witrynę należącą do Administratora.

 2. Stosowane przez Administratora cookies są̨ bezpieczne dla urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 3. Większość używanych przez Administratora cookies jest po zakończeniu sesji przez Klienta usuwana z jego dysku twardego („session cookies”).

 4. Pozostałe pliki cookies pozostają na komputerze Klienta w celu umożliwienia rozpoznania komputera Klienta podczas kolejnej wizyty („persistent cookies”).

 5. Firmy partnerskie Administratora nie mogą gromadzić bądź przetwarzać danych osobowych pozyskanych za pomocą plików cookies od Klienta.

 6. Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 7. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 2. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 3. Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

 4. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 5. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 6. Android – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 7. Safari (iOS) – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 8. Windows Phone – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 9. Blackberry – https://help.blackberry.com/pl/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html

8. Wyłączenie przez Klienta w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z Serwisu.

 

8. LOGI SYSTEMOWE

 1. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Klienta automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do przekazywane Serwisowi przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

 1. stronę internetową, z której Klienci weszli na stronę Serwisu,

 2. adres IP,

 3. datę i czas dostępu,

 4. przesłaną ilość danych,

 5. informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

 1. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są̨ łączone z danymi osobowymi Klientów Serwisu.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom niezamówionych wiadomości nie będących informacją handlową. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu, prośby o wypełnienie ankiety) bądź też zwyczajowe niekomercyjne wiadomości (np. życzenia, komunikaty systemu). Opisane wyżej wiadomości mogą być przesyłane do Klienta przez podmioty działające na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o powierzenie danych osobowych do przetwarzania.

 2. W Serwisie mogą zostać umieszczone linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie kliknięcia przekierowują Klienta na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z istnieniem powiązania pomiędzy Administratorem a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania cookies. Zachęcamy Klientów korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych obowiązujących na tych stronach.

 3. Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Klientów. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta,

 2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.

 1. Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

 2. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Serwis zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa.

 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Klienta, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Klientowi za pośrednictwem Serwisu

 4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.