Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Krupińscy Pompy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, oraz usług oferowanych przez firmę Krupińscy Pompy Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z wyłączeniem nabycia towarów na cele niezwiązane z działalnością zawodową lub gospodarczą (sprzedaż konsumencka).
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży wraz z/bez montażu zawieranych ze Sprzedawcą i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony a niniejszymi OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez strony.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej https://krupinskipompy.pl/. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 4. Brak akceptacji niniejszych OWS przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania wydania i dostawy towaru, do czasu ich akceptacji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego. Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy termin do akceptacji OWS, po bezskutecznym jego upływie Sprzedawca może odstąpić od umowy.
 5. W zakresie sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę, wyłączone jest stosowanie innych wzorów umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Kupującego. Brak sprzeciwu Sprzedawcy wobec jakichkolwiek innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży, jak i faktyczne wydanie towarów lub wykonanie usługi przez Sprzedawcę, nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane, jako akceptacja innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży.
 6. Użyte w dalszej części OWS określenia oznaczają:
 • Sprzedawca – Krupińscy Pompy sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie,
 • Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży, zawierający umowę w związku z wykonywaną przez Kupującego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Strony – Sprzedawca i Kupujący,
 • OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,
 • Towar/y – wszelkie towary i usługi oferowane przez Krupińscy Pompy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • Umowa – umowa sprzedaży towaru, wraz z jego montażem lub bez montażu stosownie do uzgodnień Stron
 • Dostawca – partner handlowy Sprzedawcy lub Producent dostarczający mu towar,

 § 2. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie zamówienia, złożonego przez Kupującego na piśmie, bądź przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax-u i potwierdzenia tego zamówienia. Umowa zostaje zawarta dopiero z momentem pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, w tym także faksem lub e-mailem.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia ma prawo odmówić jego przyjęcia.
 3. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami, Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Kupującego, iż akceptuje ofertę ze zmianami lub zastrzeżeniami. W przypadku, kiedy w terminie 3 dni Sprzedawca nie otrzyma potwierdzenia, iż Kupujący akceptuje ofertę ze zmianami lub zastrzeżeniami uważa się, że Umowa nie zostaje zawarta a Sprzedający nie jest dłużej związany złożoną ofertą.
 4. Ustne porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty nie są dla Stron wiążące, o ile nie zostaną potwierdzone w formie pisemnej lub elektronicznej.
 5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a dotyczących Dostawcy Towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w tym także mogą zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej oraz faksem, przy czym zmiana warunków Umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.
 7. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS, Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części, oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

§ 3. Informacje o towarach

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące Towarów wynikające z katalogów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę, są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie Strony.
 2. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego Towaru. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodnie z zamówieniem i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
 3. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
 4. Ceny na Towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
 5. Ostateczną cenę Towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.
 6. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. udzielane przez Sprzedawcę wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.

§ 4. Warunki dostawy Towarów

 1. Dostawa Towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
 2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego Towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną ze Sprzedawcą formę i termin płatności, osobę odpowiedzialną za przyjęcie Towaru oraz telefon do niej, oraz być podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 3. Termin realizacji dostawy jest uzależniony od Dostawcy. Dokładny termin realizacji jest podawany po potwierdzeniu uzyskanym od Dostawcy. Sprzedawca zastrzega, że termin dostawy może ulec zmianie z uwagi na bieżącą sytuację na ryku surowców i komponentów z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 4. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez Dostawców Sprzedawcy,  błędy, bądź problemy Dostawców Sprzedawcy, np. problemy jakościowe zgłoszone przez Dostawcę, błędne dostawy itp. zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp.
 5. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone zyski), które mogą wyniknąć z wad lub opóźnień w dostawie Towaru lub niewłaściwego wykonania umowy lub które mogą wyniknąć w związku z odpowiedzialnością za Towar, bez względu na przyczynę błędu, opóźnienia lub wady, włączając w to lecz nie ograniczając do przestojów w produkcji, utraty zysku lub straty wartości firmy.
 7. Towar jest dostarczany przez Sprzedawcę przy pomocy firm kurierskich lub transportem własnym, lub może być odebrany przez Kupującego z siedziby firmy lub wskazanego miejsca.
 8. Towary są zabezpieczane odpowiednio na czas transportu. Towary ciężkie są wysyłane na paletach.
 9. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo (wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy), Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę związanych z realizacją tego zamówienia. Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedawca nie ma wpływu, np. ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg, itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.
 12. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej. W sytuacji gdy Kupujący określi zamówienie jako pilne to wówczas dostawa Towarów następuje bezpośrednio od Dostawcy na koszt Kupującego uzgodniony w zamówieniu.
 13. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość , ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 3 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności.
 14. Wraz z Towarem, dostarczana jest faktura VAT lub dokument wydania WZ. W przypadku montażu Towaru, montaż i/lub uruchomienie potwierdzane są stosownym protokołem.
 15. Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko dostawy Towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru Towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
 16. Z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
 17. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności przez Kupującego, oraz innych jego działań na szkodę Sprzedawcy realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności. 
 18. Wszelkie przekazywane przez Sprzedawcę wraz z Towarem atesty, certyfikaty świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne stanowią informację, że towar zgodnie z oświadczeniem Dostawcy został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

§ 5. Warunki montażu Towarów

1. Sprzedawca zobowiązuje się w szczególności do:

 • uzgodnienia terminu instalacji i/lub uruchomienia z Kupującym
 • dobrania, zakupu i dostarczenia podzespołów określonych Umową;
 • wykonania montażu Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Dostawców

​​​​​​​
2. Kupujący zobowiązuje się do:

 • ścisłego współdziałania ze Sprzedawcą podczas wykonywania usługi montażu Towaru, a w szczególności udzielania potrzebnych informacji oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego montażu
 • udostępnienia Sprzedawcy nieruchomości wraz z miejscem umożliwiającym dostęp do niego, w którym będzie realizowany montaż Towaru w czasie i w terminie ustalonym pomiędzy Stronami,
 • zapewnienia przyłączenia Towaru do sieci i nadzór elektryczny oraz nadzór BHP. W przypadku ciężkich urządzeń, Kupujący zapewniana swój koszt dźwig i/lub wózek widłowy
 • dokonania odbioru końcowego w dniu zgłoszenia zakończenia robót pod rygorem jednostronnego podpisania przez Sprzedawcę protokołu odbioru końcowego,

3. Jako sposób ustalenia terminu oraz czasu montażu, Strony ustalają kontakt telefoniczny lub mailowy, w szczególności w zakresie ustalenia terminów dokonania pomiarów oraz montażu Towaru.

§ 6. Warunki płatności

 1. Zapłata za otrzymany Towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności.
 2. Waluta płatności ustalona zostaje w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany waluty przed finalną realizacją
 3. Kupujący staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Sprzedawcę (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego), chyba, że strony odmiennie ustalą. Odmienne ustalenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 4. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Sprzedawcy.
 5. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawca ma prawo bez dodatkowych wezwań naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 6. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
 7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 8. W wypadku zamówienia Towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji Umowy, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia.
 9. Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
 10. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
 11. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o ustanowieniu prawa zastawu lub jakimkolwiek innym obciążeniu Towaru sprzedanego z zastrzeżeniem prawa własności.
 12. Z chwilą wszczęcia postepowania upadłościowego lub układowego lub restrukturyzacyjnego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący na zastrzeżone prawa własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie. Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym i gdzie są przechowywane Towary, których własność jest zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do skontrolowania Towaru w miejscu, w którym on się znajduje, jak również do jego odebrania.

§ 7. Gwarancja, reklamacja

 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Towary zgodnie z warunkami gwarancji Dostawcy.
 2. Warunki gwarancji, a także zasady zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń, określone są przez Dostawcę w dokumentach gwarancyjnych danego Towaru lub w inny wybrany przez niego sposób. Stosowne dokumenty gwarancyjne zostaną wydane Kupującemu przez Sprzedawcę.
 3. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, liczony jest od daty wystawienia faktury lub od podpisanego i przyjętego przez Sprzedawcę protokołu uruchomienia Towaru.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Na potrzeby realizacji Umowy Strony mogą udostępniać sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zakresie wynikającym z postanowień w nim zawartych.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Strony oświadczają, że przekazane dane osobowe zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem i jako administratorzy tych danych osobowych lub profesorzy są upoważnione do ich udostępniania.
 4. Strony oświadczają iż wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z odpowiednimi postanowieniami RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, które to środki zabezpieczają je w należyty sposób.
 5. Klauzula informacyjna Sprzedawcy wobec danych osobowych Kupującego lub danych osobowych pracownika/współpracownika Kupującego znajduje się na stronie internetowej Spółki: https://krupinskipompy.pl/polityka-prywatnosci
 6. Kupujący zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 oraz zobowiązuję się do wypełnienia go niezwłocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osób, o których mowa powyżej.

§ 9. Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte
  wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez
  okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo
  możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki,
  zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany
  nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa
  itp.
 2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają
  przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej
  nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi
  niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ
  na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej
  wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie
  możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków
  działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

§ 10.  Postanowienia Końcowe

 1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie.
 2. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.
 3. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Dostawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 5. Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 r. poz. 403).