Warunki gwarancji

Warunki gwarancji naprawy:

  1. Gwarancja rozruchowa udzielana jest na okres 30 dni od daty sprzedaży na fakturze oraz 3 miesiące na elementy nie zużywające się – patrz pkt. 3. Gwarancja na nowy silnik wynosi 12 miesięcy, nie obejmuje łożysk i podobnych elementów eksploatacyjnych. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia dostarczonego przedmiotu. Oczywiste wady muszą być zgłoszone w okresie dwóch tygodni od daty dostawy. Jeśli ilość dostarczonych towarów nie jest zgodna z zamówieniem i dostawca nie jest powiadomiony natychmiast, dostawa zostaje uznana za skuteczną.

  2. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża okresu gwarancji.

  3. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się, części eksploatacyjnych, tj. uszczelnień, łożysk, tulei i podobnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: nieprawidłowej obsługi, niewłaściwego magazynowania m.in. w temp. poniżej 0’C, pracy podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, nieodpowiednich media, zewnętrznych wpływów elektrochemicznych, elektrycznych oraz magnetycznych. W szczególności, gwarancja nie będzie uznana, jeśli wada przedmiotu jest spowodowana użytkowaniem przedmiotu niezgodnie z przeznaczeniem oraz nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, która przestrzegana być musi ściśle i bez wyjątków. Różnice jakościowe w dostawie muszą być pisemnie potwierdzone przez KRUPIŃSCY POMPY Sp. o.o. Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli zamawiający lub użytkownik dokona zmian w produkcie bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia KRUPIŃSCY POMPY Sp. o.o.

  4. Przedmioty podlegające reklamacji na podstawie gwarancji muszą być dostarczone do KRUPIŃSCY POMPY Sp. o.o. na koszt reklamującego wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Formularz dostępny jest na stronie http://www.krupinscypompy.pl

  5. Jeżeli naprawa nie podlega gwarancji, powstałe koszty ponosi użytkownik

  6. KRUPIŃSCY POMPY Sp. o.o. realizuje świadczenia gwarancyjne wyłącznie w dni robocze, wyłącznie w dedykowanym warsztacie wskazanym w trakcie realizacji świadczenia

  7. KRUPIŃSCY POMPY Sp. o.o. nie odpowiada za utratę przychodu przedsiębiorstwa, przerwę w prowadzeniu działalności oraz funkcjonowania procesów technologicznych w trakcie realizacji procedur gwarancyjnych.

  8. KRUPIŃSCY POMPY Sp. o.o. zastrzega sobie prawo do zatrzymania procedur gwarancyjnych w wypadku zaległości w płatnościach faktur VAT.